V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, Vám poskytujeme nasledujúce informácie.
 

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť nabbi, s.r.o, so sídlom Podbiel 61, 027 42  Podbiel, Slovenská republika, IČO: 47484128, DIČ: 2023887041, IČ DPH: SK2023887041.
 

Rozsah osobných údajov

Snažíme sa minimalizovať rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame tak, aby boli dostačujúce len na kvalitné plnenie služieb, ktoré od nás očakávate a vyžadujete, aby sme splnili zákonné povinnosti a chránili naše oprávnené záujmy ako podnikateľského subjektu. Spracúvame osobné údaje všetkých našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali vopred súhlas. Zamestnanci poverení spracovaním osobných údajov sú pre tento účel špeciálne vyškolení a nastavením interných predpisov zaručujeme, že poskytnuté osobné údaje a informácie budú použité výlučne pre účely obchodného styku. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ako Vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ako Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup v blízkej budúcnosti, ako aj informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, taktiež záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu vykonávanú s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o Vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv medzi kupujúcim a predávajúcim, kde vzniká predávajúcemu povinnosť dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Táto činnosť obsahuje predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje zákazníka aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.
 

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

 • Je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a Vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do internetového obchodu).
 • Alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, čím je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom.
 • Alebo ste nám udelili Váš súhlas pre spracovanie osobných údajov na účely, ktoré zahŕňajú najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovanie s cieľom prispôsobiť ponuku tak, aby sme vyhoveli Vašim požiadavkám.
   

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
 • (zoznam jednotlivých príjemcov Vám na základe Vašej požiadavky radi poskytneme)
   

Doba uschovávania osobných údajov

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracúvať do doby, pokiaľ svoj súhlas nezrušíte, najviac však do lehoty 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete so spracovaním údajov namietať, po dobu ktorá je opodstatnená k vzhľadu k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli naďalej ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.
   

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané a poskytované, taktiež príjemcov Vašich osobných údajov, prípadne aká je doba spracúvania a pod.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás a budú pozmenené.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať a nebude to mať žiadny vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, na Vašu žiadosť budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, v prípade nutnosti vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s Vašimi právami.
 • Máte právo na prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť žiadne technické, alebo zákonné prekážky.

Sprístupnenie alebo zverejnenie osobných údajov nemôže narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečie dotknutej osoby.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 2 2092 4663, písomne na adrese nabbi, s.r.o., Podbiel 61, 027 42  Podbiel, Slovenská republika, alebo e-mailom info [at] nabbi.sk.

Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom vopred informovať ako aj o dôvodoch predĺženia.

Ak bude ale Vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.
 

Kontakt informácie

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 2 2092 4663, písomne na adrese info [at] nabbi.sk, alebo pre ľahšie uplatnenie Vašich práv môžete využiť nasledovné on-line formuláre:
GDPR - Moje dáta (Žiadosť o prístup k osobným údajom)
GDPR - Právo na zabudnutie (Žiadosť o výmaz osobných údajov)